jcm-logo

Günün mesajı – İncil

xilas - Günün mesajı - İncil - fəth edilmiş ölüm - Tanrının oğlu - xilaskar İsa

Rahib, Müqəddəs Paul İncilin bu şəkildə açıqlamasını verdi:

İndi sizə qardaşlarım xoş xəbər çatdırım. Əgər sizə öyrətdiyim kəlama əməl edirsinizsə onda siz qurtlacaqsınız.

Kortililər 15 : 3 – 4 . 11 İsa Müqəddəs hədislərə əsasən günahlarımız adına öldü, və dəf olundu, daha sonrada 3-c2 gün dirildi, Buna görə biz boyun əydik və itaət etdik.

Bu və Müqəddəs Kitabın qalan hissəsinə istinad edərək, bu sadə sual və cavab baxımından İncili qısaca belə ifadə edə bilərik:

  1. İsa kimdir? İsa Məsihdir, yəni Məsh olunmuşdur. Məsh olunmuşlar Tanrı tərəfindən seçilmişdir.
  2. O, nə etdi? Məsih İbranicə Müqəddəs Yazılar tərəfindən bəyan edildiyi kimi, günahlarımız adına öldü, torpağa verildi və üçüncü gün yenə həmin ayələrdə bəyan edildiymi kimi göyə ucaldı.
  3. Niyə bunu etdi? Beləliklə, iman gətirib mö’minlər geri qayıtsın və xilas olsun deyə.
  4. Niyə xilas olmağa ehtiyacımız var? Məsih olmadan biz günahlarımızla Tanridan ayrıldıq, çünki Tanrı müqəddəs və ədalətlidir və günaha görə mühakimə edəndir. Amma Məsih bizim günahlarımızın cəzasını ödədi və bunu nəticə olaraq onunla birlikdə Tanrının aləminə daxil ola bildik.
  5. Qurtuluşu qazanmaq məcburiyyətindəyəm mi? Xeyir heç kimsə bunu edə bilməz. Etməyimiz gərəkli olan Tanrının Məsih vasitəsiylə göndərdiklərinə inanmaqdırmı?
  6. Niyə İsa ölümündən sonra göylərə ucaldı? O, həqiqətən, ilahi olduğunu və ölümünü fəth etdiyini nümayiş etdirmək üçün və bununla da Öz qanunu ilə bağışlanmağımızı satın alan ilahi, saleh qurban olmasının göstərdi.
  7. Deməli, Məsih kimdir? O, Tanrının Oğlu, görünməz Tanrının görünən obrazıdır.
  8. Bir dəfə ianadım daha sonra nolacaq? Məsihin Tanrını və bizi sevdiyi, Tanrının bizə onun vasitəsylə öyrətdiyi hər şeyi mənimsəyən tələbə kimi hərəkət edin
  9. Heç kimsə xilas edilmirmi? yox. Hər kəs İsanın onlar üçün etdiklərinə inanmağa dəvət edilir.
  10. Məsihin bağışlamayacı bir günah varmı? Yoxdur. Ona güvənən Məsihə gələn hər kəs xilas olacaqdır.